Atviras laiškas dėl aukštojo mokslo
Parašyta kestas 2008-12-22 08:10
Jau ilgiau kaip pusantrų metų, nuo 2007 birželio 14-osios politinių partijų susitarimo, aiški valdančiojo politinio elito nuostata išvengti būtino aukštojo mokslo sistemos optimizavimo, o dabartinę merdėjančią aukštojo mokslo sistemą valdžia siūlo išlaikyti studentų lėšomis, didinant mokančių studentų skaičių ir studijų įmokų dydį.

Išplėstos naujienos
ATVIRAS LAIŠKAS
VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBEI
2008-12-20


Jau ilgiau kaip pusantrų metų, nuo 2007 birželio 14-osios politinių partijų susitarimo, aiški valdančiojo politinio elito nuostata išvengti būtino aukštojo mokslo sistemos optimizavimo, o dabartinę merdėjančią aukštojo mokslo sistemą valdžia siūlo išlaikyti studentų lėšomis, didinant mokančių studentų skaičių ir studijų įmokų dydį.

Premjeras Andrius Kubilius bei Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius, dar prieš užimdami aukščiausius valstybės postus, deklaravo nuostatą, esą aukštojo mokslo krizę spręsti tėra vienintelis būdas – didžiąją dalį studentų apkrauti tūkstančius litų sieksiančiais mokesčiais ir be rūpesčių laukti, kol aukštąjį mokslą „reformuos“ „laisvosios rinkos nematoma ranka“. Naujoji Vyriausybės programa ir vieši Ministro pasisakymai nepalieka jokių abejonių, jog pasirinktas būtent šis – pats radikaliausias ir nuožmiausias – studentų apmokestinimo variantas, kuris iš esmės reiškia diletantizmą ir aukštojo mokslo problemos bei jos pasekmių nematymą.

Tokios pseudoreformos neigiami padariniai ilgalaikiams tautos ir valstybės interesams puikiai žinomi ir aiškiai suvokiami, o jos milžiniška žala studentijai ir apskritai visam akademiniam Lietuvos veidui daugiau nei akivaizdi. Su niūriom ekspertų ir analitikų prognozėm išsamiai supažindintas ne tik šalies valstybinis ir akademinis elitas, bet ir oficialiosios studentijai atstovaujančios organizacijos. Deja, iki šiol nė viena iš jų nesiryžo tiesiai ir be dviprasmybių išreikšti viešo nepritarimo artėjančiai pseudoreformai ir nepagrįstai dideliam studentų apmokestinimui.

Vis dėlto, nepaisydami niūrių žinių apie fiktyvų studentijos intereso gynimą, su didžia viltimi ir džiaugsmu sutikome naujieną, jog šiam jau suplanuotam valdžios žingsniui pareiškė nepritarimą Vilniaus universiteto vadovai – Rektorius akad. Benediktas Juodka ir Senato pirmininkas prof. Vygantas Pšibilskis. Jų Kreipimesi dėl aukštojo mokslo reformos į aukščiausius šalies vadovus nuodugniai pagrindžiama alternatyva destruktyviems esamos Vyriausybės planams. Kreipimesi išdėstytąja reformos koncepcija atsisakoma minties neracionaliai veikiančios ir išpūstos aukštojo mokslo sistemos finansavimo naštą užkrauti studentams ir taip tiesiog iš jų primityviai pasipelnyti. Jame išdėstytas viso povidurinio švietimo sistemos optimizavimo planas atitinka ilgalaikius tautos ir valstybės, o taip pat studentijos interesus.

Nors pastarasis Vilniaus universiteto žingsnis teikia vilties, oficialiosios studentų atstovybės apmokestinimo kausimu ir toliau beviltiškai tyli ir dedasi nepastebinčios gresiančio pavojaus. Studentų atstovavimas šiuo lemiamu metu toks apleistas, kad to imtis tenka ne tik neformalioms studentų grupėms, bet ir seniausio Lietuvos universiteto vadovams.

Todėl, kreipdamiesi šiuo atviru laišku į Vilniaus universiteto studentų atstovybę ir jos jungiamas fakultetų atstovybes, mes, Piliečių grupė „Už kokybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje“, raginame pasekti savo universiteto vadovų pavyzdžiu ir pagaliau ryžtis viešai ir be dviprasmybių priešintis Premjero Andriaus Kubiliaus Vyriausybės ir jos ministro Gintaro Steponavičiaus ketinimams nusigręžti nuo esminės aukštojo mokslo reformos apmokestinant studentus beprotiškomis sumomis. Primename, kad tik optimizavus aukštųjų mokyklų tinklą ir atkūrus pažeistą pusiausvyrą tarp povidurinio švietimo sektorių, galima svarstyti, kokią nedidelę studijų įmoką pagrįsta ir tikslinga įvesti.

Tik tokią nesvyruojančią, nedviprasmišką, viešai ir ryžtingai ginamą poziciją studentai suprastų kaip tikrąjį jų interesų atstovavimą. Įspėjame, kad pasyvumo ir aplaidumo ginant ilgalaikius studentijos interesus nebegalima teisinti naiviu tikėjimu valdžios gera valia ar tuščia viltimi, kad reikalai dar gali kone savaime pakrypti palankesne linkme. Šios pseudoreformos ir studentijos pasyvumo kaina milžiniška: diplomo nuvertėjimas, studentų skaičiaus sprogimas, „specialistų“ perviršis, apgailėtinos kokybės studijos už pinigus ir t.t.

Vis dėlto tuo pat metu sveikiname Vilniaus universiteto studentų atstovybės vadovybę ir jos narius su artėjančia Susitaikymo Švente. Šia gražia proga linkime priimti teisingą sprendimą šiuo studentijai lemtingu klausimu ir raginame viešai informuoti studentiją ir mus apie savo sprendimą ir jį lydėsiančius veiksmus. Linkime, kad Naujųjų metų pradžia būtų kartu ir principingos bei ryžtingos kovos už studentų teises pradžia. Pabrėžiame, jog tik veikiant principingai ir ryžtingai bus pasiekta, kad teisingus sprendimus priiminėti imtų ir Lietuvos valstybės vadovai. Nuoširdžiai viliamės, kad į šias mintis bus įsiklausyta ir imta atitinkamai veikti.

Su šventėmis,

Pagarbiai,

Piliečių grupė „Už kokybišką ir prieinamą aukštąjį mokslą Lietuvoje“