Elektros tinklai nepagrįstai pelnosi naujųjų vartotojų sąskaita
Parašyta kestas 2008-11-26 13:23
Valstybės kontrolės nuomone, elektros tinklus valdančios įmonės nepagrįstai pelnosi naujųjų vartotojų sąskaita. Tokia išvada padaryta atlikus auditą Ūkio ministerijoje, Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ir akcinėje bendrovėje „Rytų skirstomieji tinklai“.
Išplėstos naujienos
Valstybės kontrolės pranešimas spaudai 2008-11-24

Valstybės kontrolės nuomone, elektros tinklus valdančios įmonės nepagrįstai pelnosi naujųjų vartotojų sąskaita. Tokia išvada padaryta atlikus auditą Ūkio ministerijoje, Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ir akcinėje bendrovėje „Rytų skirstomieji tinklai“.

Valstybės kontrolierė Rasa Budbergytė konstatavo, kad per pastaruosius ketverius metus elektros tinklus valdančios įmonės iš naujųjų elektros vartotojų nepagrįstai gavo beveik 33 mln. Lt pajamų. Pasak valstybės kontrolierės, užkirsti kelią vartotojų išnaudojimui privalėjo Ūkio ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, pakeisdamos ydingus teisės aktus ir nustatydamos objektyvius prijungimo kainų skaičiavimo metodus. Deja, pirmuosius žingsnius minėtos institucijos šia linkme žengė tik pradėjus auditą.

Šiuo metu naujieji elektros energijos vartotojai turi sumokėti prijungimo prie elektros tinklų mokestį, kuris sudaro 40 proc. prijungimo išlaidų. Tačiau auditoriai konstatavo, kad nustatyta tvarka skaičiuodamos prijungimo mokestį, elektros tinklus valdančios įmonės dažnai nustato gerokai didesnį prijungimo mokestį, nei 40 proc. faktinių prijungimo išlaidų. Remiantis tokiais neobjektyviais apskaičiavimais iš vartotojų reikalaujama nepagrįstai didelio mokesčio. Audito metu įsigalioję prijungimo taisyklių pakeitimai nustatė naują prijungimo mokesčio skaičiavimo būdą – nuo viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos. Anksčiau prijungimo mokestis sudarė 40 proc. planuojamos statybos kainos, kuri dažnai yra didesnė už faktinę. Tačiau tai neišsprendė kitos problemos, kuri kyla tada, kai prijungimo prie elektros tinklų mokestis apskaičiuojamas pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus vienanarį ir dvinarį įkainius. Šis būdas nesusijęs nei su skaičiuojamosiomis, nei su faktinėmis statybos darbų išlaidomis. Taip apskaičiuotas prijungimo mokestis neretai kelis ar net keliasdešimt kartų viršydavo 40 proc. faktinių prijungimo išlaidų. Todėl Vyriausybei pasiūlyta inicijuoti teisės aktų pakeitimus apskritai atsisakant komisijos patvirtintų įkainių ir tokio prijungimo mokesčio skaičiavimo būdo. Vietoj jo siūloma 40 proc. dydžio prijungimo mokestį skaičiuoti nuo viešąjį pirkimą laimėjusio rangovo atliktų darbų kainos.

Valstybės kontrolės nuomone, elektros tinklų įmonės taip pat privalėtų viešai skelbti duomenis apie nepanaudotas elektros energijos perdavimo galimybes kadastrinėse vietovėse, nes tai gerokai palengvintų prisijungimo planavimo procesą. Pasiūlyta nustatyti prijungimo mokesčio skaičiavimą ne nuo elektros tinklo bendrojo leistino pajėgumo, o nuo naujojo vartotojo prašomos leistinosios galios. Toks skaičiavimo būdas suteiktų galimybę naujų elektros tinklų įrengimo išlaidas objektyviai paskirstyti tarp naujųjų vartotojų.

Valstybės kontrolė pasiūlė Ūkio ministerijai, suderinus su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, parengti ir patvirtinti privalomas standartines elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių sąlygas, nes tai atlikti šią instituciją įpareigoja Energetikos ir Elektros energetikos įstatymai. Taip pat rekomenduota analogiškas privalomas standartines sąlygas nustatyti ir naujųjų vartotojų prijungimo sutartims.

Auditorių nuomone, vartotojui turi būti leidžiama siūlyti atestuotą rangovą savo elektros energijos įrenginiams prijungti. Tai padidintų galimybes sumažinti naujų elektros tinklų statybos išlaidas. Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai rekomenduota sustiprinti elektros skirstomųjų tinklų operatorių veiklos, prijungiant naujuosius vartotojus prie elektros tinklų, kontrolę, nes iki šiol komisija neatliko jokių šios operatorių veiklos patikrinimų.

Auditoriai atkreipė dėmesį, kad Ūkio ministerijos darbuotojams gali būti sunku išvengti interesų konflikto ir objektyviai ginti elektros energijos vartotojų interesus, nes šios ministerijos darbuotojai yra elektros tinklus valdančių įmonių stebėtojų tarybų nariai. Todėl Vyriausybei pasiūlyta inicijuoti teisės aktų pakeitimus, numatančius pareigą Ūkio ministerijai vartotojų prijungimo prie veikiančių energetikos įmonių objektų taisyklių nuostatas suderinti su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Papildoma informacija: Valstybės kontrolės 2-ojo audito departamento direktorė Zita Valatkienė (266 67 60). Audito ataskaita skelbiama www.vkontrole.lt


Valstybės kontrolės Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyrius (266 67 24, 8 686 25965, gkoncius@vkontrole.lt )